point news

ITV Moldova

 • 05:55ITV: Смотри с удовольствием
 • 06:00Ceva Interesant
 • 07:30Stiri ITV
 • 07:50Editie speciala
 • 09:55Stiri ITV
 • 10:05Телешопинг
 • 10:20Т/с "Пятая Стража". 2 сезон
 • 11:00Т/с "Пятая Стража". 2 сезон
 • 11:55Телешопинг
 • 12:10Т/с "След"
 • 14:15Телешопинг
 • 14:30Т/с "Пятая Стража". 2 сезон
 • 15:05Т/с "Пятая Стража". 2 сезон
 • 15:55Телесериал
 • 17:50Т/с "След"
 • 18:30Т/с "След"
 • 20:00Новости ITV
 • 20:15Т/с "След"
 • 20:55Stiri ITV
 • 21:10Т/с "Пятая Стража". 2 сезон
 • 21:50Т/с "Пятая Стража". 2 сезон
 • 22:40Stiri ITV
 • 22:55Editie speciala
 • 00:00ITV: Смотри с удовольствием
программа тв ITV Moldova