point news

ITV Moldova

  • 20:00Stiri ITV
  • 20:20Т/с "След"
  • 21:00Stiri ITV
  • 21:45Editie speciala
  • 23:15Stiri ITV
  • 00:00ITV: Смотри с удовольствием
  • 05:55ITV: Смотри с удовольствием
  • 06:00Ceva Interesant
  • 07:40Stiri ITV
программа тв ITV Moldova