Point.md logo
Новости
11 Февраля 2016, 19:11
00507

ZDG: Cum se obțin autorizațiile în Moldova ?

11 Фев 2016
0507
Obţinerea unei autorizaţii de funcţionare pentru orice persoană care doreşte să iniţieze o afacere este o procedură gratuită. Foto: panoramio
Obţinerea unei autorizaţii de funcţionare pentru orice persoană care doreşte să iniţieze o afacere este o procedură gratuită. Foto: panoramio

Oficial, obţinerea unei autorizaţii de funcţionare pentru orice persoană care doreşte să iniţieze o afacere este o procedură gratuită, care ar trebui să dureze maxim 20 de zile.

În realitate, pentru a avea în mână o astfel de autorizaţie, întreprinzătorii începători sunt puşi în situaţia să parcurgă un drum anevoios, care poate dura chiar şi jumătate de an, fiind nevoiți să înfrunte birocrația tipică din Moldova, scrie Ziarul de Gardă.

Eli­be­ra­rea unei auto­ri­za­ţii de fun­cţio­nare pen­tru comerţ pe teri­to­riul R. Mol­dova este regle­men­tată de Legea cu pri­vire la come­rţul inte­rior. Fie­care oraş, însă, are pro­priul regu­la­ment, în baza căruia orga­ni­zează eli­be­ra­rea unei ast­fel de auto­ri­za­ţii.

La gene­ral, legea spune că auto­ri­za­ţia de fun­cţio­nare se eli­be­rează comer­ci­an­tu­lui în urma unei cereri depuse la auto­ri­ta­tea admi­nis­tra­ţiei publice locale în ter­men de 20 de zile calen­da­ris­tice. La cerere, înce­pă­to­rul în afa­ceri tre­buie să depună mai multe acte, obţi­ne­rea cărora durează câteva luni. Bună­oară, pen­tru a des­chide un maga­zin ali­men­tar, e nevoie de o auto­ri­zare sani­tară, care poate fi obţi­nută doar de la Cen­trul de Sănă­tate Publică.

Tot­o­dată, pen­tru maga­zi­nele care fun­cţio­nează în blo­curi, e nevoie şi de un acord din par­tea loca­ta­ri­lor.

De ase­me­nea, e nevoie de cer­ti­fi­ca­tul de con­fe­rire a cate­go­riei şi con­trac­tul înche­iat cu un labo­ra­tor acre­di­tat pen­tru inves­ti­ga­rea pro­be­lor cali­tă­ţii mate­ri­i­lor prime şi pro­du­se­lor pre­pa­rate din ele.

Supli­men­tar aces­tor acte, la cere­rea de obţi­nere a auto­ri­za­ţiei de fun­cţio­nare se ane­xează şi un con­tract pen­tru trans­por­ta­rea deşe­u­ri­lor mena­jere solide, care se încheie, în Chi­şi­nău, doar cu Între­prin­de­rea Muni­ci­pală (ÎM) „Auto­sa­lu­bri­tate”, iar în cele­lalte oraşe, cu între­prin­de­rile locale res­pon­sa­bile de ges­tio­na­rea deşe­u­ri­lor.

În Chi­şi­nău, de exem­plu, pen­tru eva­cu­a­rea unui m³ de deşe­uri, repre­zen­tanţii ÎM „Auto­sa­lu­bri­tate”, con­tac­taţi de noi, ne-au spus că e nevoie de 90 de lei, bani care se achită lunar, în fun­cţie de can­ti­ta­tea de deşe­uri.